Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení (DSP)

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a stavební povolení (DSP)

Dokumentace pro územní rozhodnutí (zkráceně DUR) vychází ze studie (návrhu stavby), odsouhlasené klientem, musí poskytovat dostatečné informace o stavbě, o dané lokalitě, o souladu navrhovaného umístění stavby s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad posuzuje, zda je navržená stavba v souladu s okolní zástavbou a s územním plánem, na základě stanovisek správců sítě překontroluje, zda jsou na místě dostatečné kapacity pro připojení k sítím technické infrastruktury, v této fázi projektu se také řeší např. připojení k místní komunikaci.

Po vydání rozhodnutí o umístění stavby následuje projekt pro vydání stavebního povolení (DSP). V této fázi pro vás zpracujeme dokumentaci potřebnou pro vydání stavebního povolení. Tato dokumentace musí poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, konstrukční, dispoziční, provozní a materiálovou charakteristiku, stavební úřad v této fázi posuzuje soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými požadavky na výstavbu a s veřejným zájmem v lokalitě. Na základě DSP pak stavební úřad rozhoduje o vydání stavebního povolení, případně udělí souhlas s ohlášením stavby.

Rozsah a obsah dokumentace k územnímu i stavebnímu řízení je stanoven vyhláškou. Zákon stanovuje případy, kdy územní rozhodnutí ani souhlas není vyžadován, u některých projektů lze požádat o zjednodušené řízení nebo o spojené územní a stavební řízení, lze také žádat společně o udělení územního souhlasu a ohlášení stavby. Zákon také stanovuje případy, kdy objekt vyžaduje pouze udělení územního rozhodnutí či souhlasu a ohlášení stavby nebo stavební povolení není potřeba. 

Zjednodušeně řečeno existuje několik alternativ, jak docílit povolení stavby, všechny možnosti vám podle charakteru projektu pomůžeme probrat a navrhneme optimální postup.

Co od Vás potřebujeme:

  • Průběžné konzultace.
  • Zajištění nezbytných podkladů a dokladů.
  • Případná účast na předběžných jednáních.

Co pro Vás uděláme:

  • Zhodnotíme podklady, soulad s územně plánovací dokumentací a předběžná stanoviska dotčených orgánů státní správy.
  • Na základě předchozího zhodnocení zpracujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí v odpovídajícím rozsahu.
  • dokumentaci budeme průběžně konzultovat se specialisty, necháme zpracovat projekt statiky, požární bezpečnosti, napojení inženýrských sítí v rozsahu pro územní řízení
  • V rámci inženýrské činnosti vám můžeme zpracovat a podat samotnou žádost o územní rozhodnutí, zajistit potřebná stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, zjistit potřebné podklady k území.
  • Pomůžeme vám se zajištěním speciální dokumentace (např. oznámení podlimitního záměru, řešení energeticky úsporného návrhu) a potřebných odborných činností (geologický průzkum, radonové měření, hluková studie atd.).

Kontakt

Dejte nám vědět a projdeme spolu váš projekt u dobré kávy